Сдружение Училищно настоятелство „ЕНТУСИАСТИ“ при ППМГ „ Акад. Иван Ценов“ Враца, е създадено през 2018 година с основна мисия:

 • да участва ефективно в осъществяване на добра комуникация между родителите, учениците и ръководството наППМГ „ Акад. Иван Ценов“ Враца.
 • Да подпомага подобряването на материално – техническата база на училището. 
 • Да организира процесите по доставка на ученическа униформа, с цел постигане на отличаваща се визия на възпитаниците на ППМГ „ Акад. Иван Ценов“ Враца.
 • Да участва в организиране на училищни състезания, извънкласни спортни и тематични дейности по интереси с родители, учители и ученици.
 • Да организира и провежда дарителски кампании, в полза на дейността на училището.
 • Настоятелството обединява родители и общественици, активно участващи в живота на училището.

Ние, членовете на Училищно настоятелство „ЕНТУСИАСТИ“, приемаме изключително сериозно мотото на ППМГ „ Акад. Иван Ценов Враца”:

„ЗАЕДНО ЗА НАШИТЕ ДЕЦА- НАШЕТО БЪДЕЩЕ“

Нашите цели са:

 • Развитието и утвърждаването на духовни ценности у възпитаниците на училището и подпомагане на социалната им интеграция и личностната им реализация;
 • Обединяване усилията на родителите и обществеността с тези на държавните и общинските органи и организации, физически и юридически лица за подпомагане развитието на училището и учебното дело;
 • Подпомагане на обучението и възпитанието на учениците в съответствие с обществените потребности и индивидуалните им способности и очаквания за успешна реализация в гражданското общество;
 • Подпомагане на социализацията на деца в неравностойно социално и културно положение.
 • Организиране на благотворителни дарителски акции за събиране на средства за подобряване на материалната база на училището, подпомагане на нуждаещи се ученици и други нужди на училището и неговите възпитаници ;
 • Организиране на дейности в областта на науката, изкуството, техниката и спорта в свободното време на учениците в съответствие с интересите и способностите им;
 • Подобряване на контактите със сродни училища в Европа с оглед постигане на високи стандарти в образованието през 21 век в съответствие с актуалните световни тенденции за развитие в тази област;

Начини за постигане на целите:

 • Обсъждане и даване на предложения пред съответните органи за развитието и за решаването на текущи проблеми на училището;
 • Съдействане за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището и контролиране целесъобразното им разходване;
 • Подпомагане изграждането и поддържането на материално-техническата база на училището, внедряване на съвременни образователни технологии, учебна техника и развитие на училищната инфраструктура;
 • Участие при избора на учебници от педагогическия съвет, по които ще се обучават учениците от училището и при възможност осигуряване на закупуването им;
 • Съдействане при организиране на ученическото хранене, осигуряване на транспорт и решаването на други социално-битови проблеми на децата, учениците и учителите от училището;
 • Съдействие за реализирането на извънкласните и извънучилищните форми, организирания отдих, туризъм и спорт с учениците;
 • Съдействие за включване на родителите при организирането на свободното време на децата и учениците;
 • Предлагане на мерки за подобряване на дейността на училището;
 • Организиране на обществеността за подпомагане на училището;
 • Организиране и подпомагане обучението на родителите по въпросите на възпитанието и развитието на техните деца;
 • Подпомагане дейността на училището в противодействието му срещу наркоманията и други вредни влияния върху децата и учениците.
 • Подпомагане на социално слабите ученици;
 • Съдействане на комисиите за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните;
 • Подпомагане на училището за възстановяване и увеличаване на имуществото му, съдействане за неговото ефективно стопанисване и целесъобразно използване;
 • Популяризиране на формите, методите и резултатите от обучението в училището;
 • Стимулиране на иновационната дейност;
 • Подпомагане създаването на училищна ритуална система, в т.ч. награди на изявени учители и ученици;
 • Подпомагане осъществяването на координацията с национални, регионални и местни администрации за решаване на проблеми, свързани с училището и учениците;
 • Подпомагане разработването на програми и проекти в областта на образованието, науката, изкуството, културата, екологията, децата с неравностойно положение, малцинствените групи и социалната адаптация на възпитаниците на училището;