На вниманието на родители и ученици!
от тук може да изтеглите образци на административни документи и да подавате заявления по електронен път

1. Заявление от родител за освобождаване на ученик до 15 дни с разрешение на класния ръководител – подава се САМО ЛИЧНО в канцеларията

2. Заявление за издаване на академична справка за оценки и хорариум часове – срок: до 3 дни

3. Заявление за издаване на дубликат на диплома за завършено средно образование – срок: до 10 дни

4. Заявление за издаване на дубликат на свидетелство за завършено основно образование – срок: до 10 дни

5. Заявление за издаване на удостоверение за преместване

6. Заявление за явяване на изпити от ученик в самостоятелна форма на обучение – подава се до 1 седмица преди началото на изпитната сесия

7. Заявление за явяване на изпити за промяна на оценка – срок: от 21.04 до 24.04 

8. Заявление за получаване на удостоверение, което да послужи пред други институции – срок: до 1 ден

9. Заявление за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование (от І клас до VІ клас)

10. Писмено заявление от родителя до директора на приемащото училище

11. Заявление от родител при приемане на ученик

12. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

За Ваше улеснение може да изпратите сканирано копие на попълнения и ПОДПИСАН документ на e-mail: info-602062@edu.mon.bg и ще получите отговор с входящ номер, при коректно подадени данни!

За допълнителна информация: телефонен номер 092 624169.