За вас четвъртокласници и седмокласници!

Уважаеми ученици и родители,
За учебната 2024/2025 г. в ППМГ „Акад. Иван Ценов“ ще бъде осъществен държавен план-прием в V и в VIII клас.

Прогимназиален етап – прием в V клас, както следва:

  • две паралелки по 26 ученици (общо 52 ученици) – с разширено изучаване на математика

Заповед за прием в 5. клас

Гимназиален етап – прием след VII клас, както следва:

Заповед за прием в 8. клас


Профил „Математически“

Математика
и информатика

1 паралелка – 26 ученици
Математика
и физика и астрономия
1 паралелка – 26 ученици


Профил
„Природни науки“

Биология и ЗО и химия и ООС

1 паралелка – 26 ученици


Профeсия
„Приложен програмист“

професионално
направление
„Компютърни науки”,
специалност
„Приложно
програмиране“

1 паралелка – 26 ученици,
дневна форма на обучение