1. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация, както следва:
Сесия август – септември
  • Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 22 август 2024 г., начало 08,30 ч.
  • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 23 август 2024 г., начало 08,30 ч.
  • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 –30 август 2024 г.

2. График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити и на задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2023 – 2024 година:
2.1. Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ЗДИППК, регистриране на заявленията в единната информационна система за изпити и прием (ЕИСИП) и издаване на служебни бележки : 26.06.2024 г. – 11.07.2024 г.
2.2. Допускане до ДЗИ/ЗДИППК и издаване и предоставяне на зрелостниците на служебни бележки за допускане: до 21.08.2024 г.
2.3. Оценяване на изпитните работи от ДЗИ/ЗДИППК : 26.08.2024 г.– 04.09.2024 г.

3. Обявяване на резултатите от ДЗИ/ЗДИППК: до 05.09.2024 г. включително.
В периода 26.06.2024 г. – 11.07.2024 г. се подават и заявления за допускане до полагане на изпит по реда на чл. 104а, ал. 1 от Наредба № 11/01.09.2016 г. от зрелостниците и лицата, притежаващи диплома за средно образование, но желаещи да положат изпит по учебен предмет, по който вече са положили успешно държавен зрелостен изпит, върху учебното съдържание, предвидено за изучаване на същия вид подготовка.