Информация за административни услуги

 

УслугаОписание на услугата
Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
Преместване на ученици в държавните и в общинските училища, Приемане на ученици в  V клас в  профилираните гимназии с профил Математически или Природни науки на места определени по държавен план-прием, Приемане на ученици в  VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални  гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием
Издаване на диплома за средно образование
Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)
Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Бланки на документи можете да изтеглите оттук!