Категория: ДЗИ

Възможност за полагане на изпит по учебен предмет, по който вече успешно е положен държавен зрелостен изпит

във връзка с измененията в чл. 135а от Закона за предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 23 от 19.03.2024 г.) и създаването на нов раздел VI в Глава четвърта, включващ…