Обществен съвет

Правомощия на Обществения съвет

Обществения съвет при ППМГ „Академик Иван Ценов“ гр.Враца има следните правомощия:

 1. Одобрява стратегията за развитие на детската градина или училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;
 2. Участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на ученически униформи;
 3. Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – за училищата, и инспектирането на детската градина или училището;
 4. Дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му – за институциите на делегиран бюджет и за частните детски градини и частните училища, които получават средства от държавния бюджет;
 5. Съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина;
 6. Съгласува училищния учебен план;
 7. Участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
 8. Съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците;
 9. Сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;
 10. Дава становище по училищния план-прием;
 11. Участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност;
 12. Участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските детски градини и училища;
 13. Участват с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.
  Общественият съвет дава становища и по други въпроси по искане на директора, на педагогическия съвет, на регионалното управление на образованието или на съответния министър – първостепенен разпоредител с бюджет.

Протоколи от заседания на обществения съвет

Протокол от общо събрание на родителите за избор на представители на обществения съвет 2022 – 2025 г.

Заповед за поименен състав на Обществения съвет при ППМГ „Академик Иван Ценов“ гр.Враца

Протокол №2 от заседание на Обществения съвет при ППМГ „Академик Иван Ценов“, гр.Враца

Протокол №3 от заседание на Обществения съвет към ППМГ „Академик Иван Ценов“ гр.Враца

Протокол №4 от заседание на Обществения съвет към ППМГ „Академик Иван Ценов“ гр.Враца

Протокол №5 от заседание на Обществения съвет към ППМГ „Академик Иван Ценов“ гр.Враца

Протокол №6 от заседание на Обществения съвет към ППМГ „Академик Иван Ценов“ гр.Враца

Протокол №7 от заседание на Обществения съвет към ППМГ „Академик Иван Ценов“ гр.Враца

Покана за заседание на Обществения съвет към ППМГ „Академик Иван Ценов“ гр.Враца

Протокол №8 от заседание на Обществения съвет към ППМГ „Академик Иван Ценов“ гр.Враца

Протокол №9 от заседание на Обществения съвет към ППМГ „Академик Иван Ценов“ гр.Враца и становище