Документи за учебната 2023/2024 г.

Правилник за дейността на училището

Седмично разписание

Училищни учебни планове 2023/2024 уч.г.

Годишен план за дейността

Програма за превенция на ранното напускане

Училищна политика за превенция на насилието и тормоза

Етичен кодекс

Програма за предоставяне на равни възможности

Програма ГО

Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Правилник за вътрешния трудов ред

Заповед за дневния режим

Предстоящи обучения 2023/2024 уч.г.

Училищна програма за повишаване на качеството на образованието

Графици за първи срок на учебната 2023/2024 година

График за консултации на учителито по учебни предмети

График на класните ръководители за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация

График за дежурство на учителите