На седмичната си среща в края на октомври, младшите посланици на ППМГ „Акад. Иван Ценов“, гр. Враца разгледаха две от програмите на ЕС, които са част от темата за Цифровата икономика и общество (Инфографика „Към Цифрова Европа“ https://www.consilium.europa.eu/bg/infographics/digital-europe/ )
Програмата „Цифрова Европа“ беше представена от Христо Лалковски като програма, посветена на разширяването на ползите от цифровата трансформация за всички европейски граждани, публична администрация и предприятията. Една от петте ключови области на програмата са суперкомпютрите, като такъв суперкомпютър е разположен на територията на България в София Тех Парк (https://sofiatech.bg/petascale-supercomputer/). Говорихме и за Законодателния акт за цифровите услуги на Съвета и Парламента, подписан на 19.10.2022 г. Той има за цел да защити цифровото пространство срещу разпространението на незаконно съдържание и да гарантира защитата на основните права на потребителите. https://www.consilium.europa.eu/bg/infographics/digital-services-act/
Програмата „Творческа Европа“ работи в три направления: Култура, Медии и Междусекторно направление. Брошурата на програмата за периода 2021-2027 можете да разгледате на адрес: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3986bb70-7358-11ec-9136-01aa75ed71a1