mega888 mega888 online casino malaysia mega888 mega888 super 8 ways ultimate super 8 ways ultimate xe88 live22 joker123 pussy888 918kiss
Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Еразъм+ 2021 - 2027 г.

Заслужени подаръци преди Коледа

Центърът за развитие на човешките ресурси, администриращ Програма Еразъм у нас, обяви печелившите участници от конкурса за най-добро представяне в национална инициатива за отбелязване на 9 май, като „Ден на Европа“ и „Европейска година на младежта“ 2022 г. Инициативата е организирана в рамките на съпътстващи дейности eTwinning за България, Европас – България, Еврогайдънс – България, Евродеск – България и Национален екип по ПОО – България в периода 05.05.2022 г. – 17.05.2022 г.
Сред включилите се в конкурса 44 организации от цялата страна, екип Еразъм на ППМГ „Акад. Иван Ценов“ е победител в категория на събития, включващи участници от 16 до 19 години. Първото място донесе ваучер на учениците на г-жа Калина Николова и г-жа Ивалина Иванова, реализирали дейностите. Закупените подаръци ще се използват за нуждите на бъдещите проекти за международно сътрудничество, финансирани по Програма Еразъм+, по които предстои да работят нашите ученици. 
Щастливи сме да обявим, че в навечерието на Коледа училището ни спечели нов проект по Програма Еразъм, който ще развие STEM уменията на нашите възпитаници. Разработеният от учителите г-жа Пепа Павлова и г-жа Калина Николова проект е класиран на трето място от общо 60 подадени кандидатури.

Делегация по проект Еразъм +

Делегация от учители от Литва, Испания, Полша, Северна Македония и Португалия посети нашето училище. Делегацията гостува на НУ „Св. Софроний Врачански” като част от проект на Програма Еразъм+ „Развитие на дигиталната компетентност и усъвършенстване използването на интегрирани компютърни технологии”. По време на обиколката в ППМГ гостите се запознаха с материално-техническата база и оборудването на класните стаи и кабинети. Домакинът на срещата, г-жа Калина Николова, старши учител по Английски език, сподели свои практики от работата си с учениците, при които тя интегрира възможностите на дигиталните технологии в обучението по чужд език. Сред тях бяха проверка на напредъка чрез карти Plickers, създаване на онлайн пъзели, говорещи картини, изработка на интерактивно текстово съдържание, интерактивни карти и др. Гостите посетиха учебни часове по Физика с учител г-н Пламен Варчев и Информационни технологии с учители г-жа Илонка Вутова и г-жа Мария Илиева.

Разпространение на придобит опит

Разпространение на придобит опит по проект Еразъм+, КД1 2019-1-BG01-061547, „EDUpreneurship – Подобряване европейското измерение и капацитета на педагогическия персонал“ чрез прилагане на умения за говорене пред публика и презентационни умения

В рамките на две учебни седмици се проведе проектно базирано обучение по английски език в 12 В клас под ръководството на Ани Павлова, старши учител по английски език в ППМГ „Акад. Иван Ценов“, Враца. Учениците работиха по темата „Кубизъм – характеристики на стила и известни представители“, като обучението по Модул „Култура и междукултурно овщуване“ от Профилираната подготовка по английски език включваше няколко елемента:
- Уроци за овладяване на различни умения – четене на материал въвеждащ тематична лексика и писане на статия представяща любима художествена творба
- Опит от реалния свят внесен в класната стая – представяне на характеристики на художествено течение и негови известни представители
- Разнообразни методи но комуникация (писане, обсъждане, визуализация и презентиране)
Заключителния етап на проектно базираното обучение включваше презентиране и говорене пред публика. Госпожа Павлова, участник в квалификационния курс за развитие на меки умения сподели с учениците своя опит за планиране на презентирането като подчерта ролята на трите фази:
1. Представяне на темата по атрактивен начин и привличане на вниманието на публиката
2. Ясно структуриране с ключови точки
3. Обобщаване и обратна връзка
Обърна се внимание и на важни фактори като демонстриране на компетентност и добра предварителна подготовка, начини за овладяване на напрежението, взаимодействие с публиката, жестове и поза на тялото, тон на гласа, гъвкавост при структурирането и управление на времето.

В заключение госпожа Павлова поздрави учениците за успешно реализираната задача и оцени високо техните презентации. Тя припомни, че говоренето пред публика е мощно средство, което се използва за информиране, мотивация, убеждение и влияние, а силата на истински добрия презентатор е в способността да промени емоциите на своите слушатели.

Online eTwinning Event “Light Pollution Threat”, 22.08.2022

Споделен опит по проект „СТЕМ без граници“ по Програма Еразъм+ BG01-KA101-078798, Online eTwinning Event “Light Pollution Threat”, 22.08.2022

Учителят по английски език Ани Павлова проведе онлайн събитие в платформата eTwinning за да сподели своя опит от успешно реализирания проект „СТЕМ без граници“ и участието в лятното училище CliC-PoliT, което се проведе от 10 до 15.07.2022 г. в Маратон, Гърция. Госпожа Павлова направи преглед на проектните дейности и сподели придобитите знания по темата за светлинното замърсяване чрез новата уебконферентна платформа European School Education Platform. Чрез своята презентация модераторът на събитието представи проблема за светлинното замърсяване и заплахите от него, предложи начини за минимизиране на негативните ефекти, разгледа педагогически модели, които да дадат на учениците възможност да правят проучвания, наблюдения, да разрешават проблеми и да действат активно върху свързани с устойчивото развитие екологични реални процеси. Бяха предложени дигитални инструменти, приложения и уебсайтове, които да подпомогнат учителите в работата по тази тема, както и включването на интердисциплинарни дейности, свързващи светлинното замърсяване с точните науки, хуманитарните науки и изкуствата.

Разпространение на придобит опит от обучение

Разпространение на придобит опит от обучение по проект Еразъм+, КД1 2019-1-BG01-061547 „EDUpreneurship – Подобряване европейското измерение и капацитета на педагогическия персонал” чрез работа в екип и развитие на презентационни умения у учениците

Прилагането на умения за работа в екип и презентационни умения наложи сформирането на екипи от по 4 ученици от X и XI клас, които работеха на тема „Значение и приложение на елементите от съответните главни и вторични групи на периодичната система” с преподавател Красимира Дикова.
Със своя ръководител, преминал обучението по развитие на меки умения, учениците планираха конкретните теми и сроковете, в които да изготвят презентациите. Обсъдени бяха какви умения за работа в екип са необходими - взаимна подкрепа и уважение, комуникация, емоционална интелигентност, управление на времето, лидерство. Коментирани бяха презентационните умения, които трябва да притежават - умения за говорене пред публика, убедителност, владеене и контрол на ситуацията, използване езика на тялото, привличане и управление на вниманието чрез вербални и невербални техники, контакт с аудиторията, създаване на позитивна атмосфера.
При изготвяне на презентациите учениците подобриха уменията си, свързани с търсене на информация, планиране, структуриране на съдържанието и работа с Power Point. Правилно разпределяха задачите си в зависимост от своите силни страни и възможности. Подобриха уменията си за вземане на решения и работа в екип.

Виж тук!

Разпространение на придобит опит

Разпространение на придобит опит от обучение по проект Еразъм+, КД1 2019-1-BG01-061547 „EDUpreneurship – Подобряване европейското измерение и капацитета на педагогическия персонал” чрез прилагане на меки умения при демонстрация на химически опити от ученици в Ден на отворените врати в ППМГ „Академик Иван Ценов” Враца, 25.05.26г.

По повод Денят на отворените врати в ППМГ „Академик Иван Ценов” - Враца предварително бе сформиран екип от изявени ученици по химия от VIII, IX, X и XI клас с преподаватели Красимира Дикова и Димитрина Георгиева. В химичните демонстрации участваха учениците от X и XI клас - Веселин Цветков, Виолета Фишева, Мария Иванова, Ирина Генова и Христо Лалковски.
Планирани бяха опитите, които трябва да бъдат проведени. Г-жа Красимира Дикова, участник в квалификационния курс за развитие на меки умения, обсъди с екипа ученици какви умения за работа в екип са им необходими - взаимна подкрепа и уважение, комуникация, емоционална интелигентност, управление на времето, лидерство. На етап Оценка на риска те коментираха и необходимостта от спазване на техника на безопасност.
Учениците се справиха блестящо при демонстриране на химичните експерименти. Те успешно провокираха интереса и вниманието на аудиторията от ученици от други училища на града и създадоха неповторима позитивна атмосфера. В някои от опитите бяха включени и по-малки ученици. 
Гостите останаха изключително вдъхновени и  удовлетворени и изказаха положителна оценка за събитието.
Така придобитите меки умения бяха приложени на практика.

Виж тук!

Споделяне на опит пред педагози от областта

В рамките на два дни екип на проект Еразъм+, КД1 „EDUpreneurship – Подобряване европейското измерение и капацитета на педагогическите специалисти” към ППМГ „Акад. Иван Ценов” проведоха серия от събития за  разпространение и популяризиране на придобит опит в следствие участие в квалификационни курсове с тематични насочености:
Меки умения
Управление на учебния процес 
Управление на европейски проекти в сферата на образованието
Методика на преподаването.
Дейностите започнаха с открит урок по Английски език „Jigsaw Reading – Cooperative Learning”, представен от г-жа Ани Павлова, старши учител по АЕ, и нейните ученици от XIа клас и демонстрационна практика „Провокиране интереса на учениците към учене - практически задачи, реализирани с учениците” с участието на сборен екип от седмокласници, водени от техния учител по АЕ г-жа Калина Николова. Практиките, които показаха двата класа, са приложими в различни учебни предмети и насочват учениците към активно учене с трайни резултати. Г-жа Ани Павлова показа в действие етапите на техниката „Пъзъл четене” върху съдържанието какви храни да консумираме според кръвната ни група, а г-жа Калина Николова сподели Lino-стена с продукти на учениците, разработени под нейните насоки с разнообразни онлайн инструменти. 
Семинарът „Споделяме своя опит”, беше водещото събитие за споделяне на педагогически практики. Към него със свое участие се присъедини и г-жа Мария Илиева, учител по Информатика и ИТ. Пред близо 30 учители, директори и експерта по майчин и чужди езици, г-жа Росенка Кабатлийска, тримата водещи учители говориха за управление на учебния процес, проектно-базирано учене и прилагането на техники и подходи, с които учителят да ангажира своите възпитаници, да им дава възможност да вземат решения и участват в структурирането на учебния процес, да споделя с тях своите очаквания от работата им и прилага различни подходи за оценяване на напредъка им. Интересен момент в обучението беше споделянето на резултатите от изследването, което г-жа Мария Илиева е провела със своите ученици. В него тя отчита по-високи резултати при оценяване знанията и уменията на учениците и, постигнати след прилагане на привлекателни за децата методи на работа, в които те самите съпреживяват учебното съдържание и осмислят неговата същност - техниката „Пъзъл четене”, Dicto Gloss, създаване на доклади върху изучавано учебно съдържание. 
Във коментарите си след приключването на семинара гостите споделиха високата си оценка и благодарности за споделените техники, които те също ще приложат в своята работа. За присъстващите организаторите бяха подготвили и малък наръчник с 20 техники за организация на учебния процес.

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни