mega888 mega888 online casino malaysia mega888 mega888 super 8 ways ultimate super 8 ways ultimate xe88 live22 joker123 pussy888 918kiss
Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Училищно настоятелство

Важно!

Уважаеми родители и ученици,
С решение на ПС с протокол №6, са определени нови елементи на ежедневна училищна униформа тениска е яка и суитшърт-худи с бродирана емблема. Във връзка е това Училищното настоятелство разгледа различни предложения от фирми за изработка на елементите на ученическата униформа и като най-изгодно предложение, като съотношение качество-цена, бе определено това от фирма „ТРЕА-44“ ЕООД.
Новите елементи ще бъдат в бяло и тъмно синьо, като се дава право всеки ученик сам да определи своите цветови предпочитания.
Представител на фирмата изпълнител ще определи индивидуално размерът на униформата на всеки ученик. При получаването ще се даде възможност за подмяна, ако желанието е за един размер по-голям или по-малък, така че всеки ученик да се чувства комфортно в униформата си.
На събрание на настоятелството бяха приети и критерии, при които да бъдат подпомогнати ученици при закупуване на новите елементи на училищната униформа, както следва:
1. Семействата с три или повече деца, обучаващи се едновременно в ППМГ ще имат право да ползват 10% отстъпка за изработка на униформа за всяко от децата.
2. На учениците с починал родител и доход на другия родител до определената за страната минимална работна заплата (без да се взема под внимание пенсията, която детето получава) училищното настоятелство ще подпомогне чрез заплащането на цялата или поне 50% от стойността на закупените елементи от ученическата униформа.
от училищното настоятелство

Опис на изделията по договора - Приложение 1

Размери на униформите

Промени в ПДУ

Членство в УН

Уважаеми родители,
Уведомяваме Ви, че Училищно настоятелство „Ентусиасти при ППМГ Акад. Иван Ценов, гр. Враца е отворено за нови членове и всеки, който се вълнува от училищния живот и проблемите му и е готов да отдаде времето си, е добре дошъл! 
Заявяването на желание за членуване в Настоятелството става чрез попълване на заявление по образец, което се депозира в канцеларията на ППМГ „Акад. Иван Ценов” гр. Враца. 
Уведомяваме Ви, че членуването в Училищно настоятелството „Ентусиасти” при ППМГ „Акад. Иван Ценов” гр. Враца е доброволно и безвъзмездно и че съгласно чл.9 от Устава, Настоятелството не разпределя печалба!
ОЧАКВАМЕ ВИ и с удоволствие ще работим заедно за постигане на целите, които сме си поставили, за да допринесем за издигане престижа на най-елитното училище в града. 
Гр. Враца, 30.06.2021 г.
УН ”ЕНТУСИАСТИ”

Визитка на УН

Защо ни има

Всяко съвременно българско училище има необходимост от обществена подкрепа и съпричастност с цел развитие и по-добро и ефективно осъществяване на учебно-възпитателните задачи. Именно с тази цел бе създадено ЮЛНЦ „Училищно настоятелство „Ентусиасти“ при ППМГ „Академик Иван Ценов“ гр. Враца” – да подпомага развитието на учебното заведение и утвърждаването му като една от най-авторитетните образователни институции не само на територията на гр. Враца, а и на територията на цялата страна.

Кои сме ние?

Училищно настоятелство „Ентусиасти” при ППМГ „Акад. Иван Ценов“ гр. Враца  е регистрирано през м.Декември 2004 г. като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на частна полезна дейност.

През м. Февруари 2016 г. настоятелството е регистрирано като Юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност по ЗЮЛНЦ. То се състои от 20 члена, като по-голяма част от тях са бивши възпитаници и настоящи родители на ученици в гимназията. Всеки от състава на настоятелството доброволно, безвъзмездно и с желание работи за издигане имиджа на училището и има за цел да подпомага успеха на учениците и техните учители, които с всяка измината година, все по-ярко доказват, че подготовката и постиженията на възпитаниците на ППМГ „Акад. Иван Ценов” гр. Враца са съизмерими с най-добрите както в България, така и извън нея.

Как сме структурирани?

Органите на Училищно настоятелство „Ентусиасти“ при ППМГ „Академик Иван Ценов“ гр. Враца са Общото събрание, Съветът на настоятелите и Контролен съвет. Членовете на Съвета на настоятелите и Контролния съвет е избират от Общото събрание за срок до 4 години, а председателят на Съвета на настоятелите се избира от самия съвет отново за срок от 4 години.

Съставът на Съвета на настоятелите е:

1. Вероника Бозова – председател

2.  Ивайло Ангелов – зам. председател

3. Милена Игнатовска - член

Съставът на Контролния съвет е:

1. Слави Георгиев

2. Албена Ницковска

3. Цветелина Йорданова

Какви са нашите цели и как ги постигаме?

Съгласно действащия Устав, Училищно настоятелство „Ентусиасти“ при ППМГ „Академик Иван Ценов“ гр. Враца осъществява своите функции и задачи самостоятелно и във взаимодействие с ППМГ „Акад. Иван Ценов“ гр. Враца, родителите и обществото. Настоятелството има следните основни цели:
1.    Съдействие за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището и контрол на целесъобразното им разходване;
2.    Подпомагане на изграждането и поддържането на материално-техническата база на ППМГ „Акад. Иван Ценов” гр. Враца и подпомагане решаването на текущи проблеми, свързани с дейността на ППМГ „Акад. Иван Ценов“ гр. Враца.
3.    Съдействие при реализирането на програми и работи по проекти за развитието на дейността на ППМГ „Акад. Иван Ценов“ гр. Враца;
4.    Организиране обществеността и обединяване усилията на родителската, учителската и друга общественост с тези на държавните и общинските органи и организации, физически и юридически лица, за подпомагане развитието на учебното дело в ППМГ „Акад. Иван Ценов” гр. Враца;
5.    Подпомагане на учебно-възпитателния процес ППМГ „Акад. Иван Ценов” гр. Враца;
6.    Подкрепяне, насърчаване и подпомагане на творческите способности на децата и младежите от общината, областта и региона;
7.    Съдействие за подпомагане на социално слабите, инвалидите и лицата, нуждаещи се от грижи, както и за защита на човешките права, срещу проявите на дискриминация от всякакъв характер;
За постигане на целите си, част от извършваните от Училищно настоятелство „Ентусиасти“ при ППМГ „Акад. Иван Ценов“ гр. Враца, дейности са:
1.    Обсъжда и прави предложения пред съответните органи за развитието или за решаването на текущи проблеми, свързани с дейността на училището;
2.    Търси и осъществява взаимодействие със съответните институции на общинско, областно и държавно ниво;
3.    Участва в изработването на програми и проекти за реализиране целите на Настоятелството;
4.    Провежда срещи, тържества, пътувания (екскурзии) с просветна, познавателна и културна цел;
5.    Организира списването на свои самостоятелни печатни издания като списания, вестници и др.;
6.    Предлага мерки за подобряване дейността на ППМГ „Акад. Иван Ценов“ гр. Враца;
7.    Организира обществеността за подпомагане на ППМГ „Акад. Иван Ценов“ гр. Враца;
8.    Извършва благотворителна, консултантска, посредническа, превозна, рекламна и образователна дейност чрез участие в изработването на програми и проекти, свързани с постигането на основната цел и другите цели на Настоятелството, както и осъществява други незабранени от законите в РБ дейности, които са в интерес на ППМГ „Акад. Иван Ценов“ гр. Враца.
Всеки, които желае да се запознае по-подробно с Устава на настоятелството, може да го направи тук – да се прикачи устава.   

Как може да бъдете част от нас?

Ние сме отворени за нови членове и всеки, който се вълнува от училищния живот и проблемите му и е готов да отдаде времето си, е добре дошъл!

Заявяването на желание за членуване в Настоятелството става чрез попълване на заявление по образец /тук/ - да се прикачи заявлението, което се депозира в канцеларията на ППМГ „Акад. Иван Ценов” гр. Враца. Заявлението се разглежда на Общото събрание на Настоятелството и приемането на новия член става с обикновено мнозинство.

Съгласно действащия Устав на Настоятелството, членовете на настоятелството имат следните права и задължения:

1.      Да участват в работата на Настоятелството.

2.      Свободно да изразяват мнението си по всички въпроси от компетенциите на Настоятелството и дейността на училището.

3.      Да спазват Устава на Настоятелството и да изпълнява решенията на ОС, СН и КС;

4.      Да избират и да бъдат избирани за Член на СН и КС на Настоятелството;

5.      Да бъдат информирани за неговата дейност;

6.      Да зачитат и уважават правата на другите членове, които Устава и решенията на ОС предвиждат.

Уведомяваме Ви, че членуването в Училищно настоятелството „Ентусиасти” при ППМГ „Акад. Иван Ценов” гр. Враца е доброволно и безвъзмездно и че съгласно чл.9 от Устава, Настоятелството не разпределя печалба!

 

Как можете да подпомогнете дейността ни?

Отворени сме и с радост и внимание ще се отнесем към всяко ваше предложение или съвет за развитието на ППМГ „Акад. Иван Ценов” гр. Враца. Готови сме да работим заедно за постигане на целите, които сме си поставили, и да допринесем за издигане престижа на най-елитното училище в града.

Апелираме за Вашата активност, за да може да подпомагаме ППМГ „Акад. Иван Ценов” гр. Враца в трудния процес по създаване и поддържане на традиции и за да може активно и ефективно да допринесем за развитието на гимназията, така че тя да продължава да предлага актуални знания, съвременни методи на преподаване и все така умело и отговорно да ангажира учениците в учебния процес и да провокира тяхната активност и креативност.

Как можете да се свържете с нас?

http://www.pmg-vratsa.org/index.php/za-uchilishteto/2015-11-06-12-03-15

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

адрес: гр. Враца, бул. Демокрация №18 /ППМГ „Акад. Иван Ценов”/

Всеки, който желае да подпомогне дейността на Настоятелството чрез финансови средства, може да направи дарение по следната банкова сметка:

IBAN BG27RZBB91551036967901

BIC RZBBBGSF

Ние гарантираме, че всички финансови средства ще бъдат усвоени разумно и единствено за нуждите на учениците и ППМГ „Акад. Иван Ценов”, гр. Враца, при осигурена прозрачност на разходването им.

БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ ДАРИТЕЛИ!

Какво направихме до момента?

През 2016 г. направихме е следното:

На 26.01.2016 г., със съдействието на Настоятелството, се проведе Международно състезание „Математика без граници“, в което взеха участие 75 ученици от V-XII клас.

На 14.03.2016 г. Настоятелството направи дарение в размер на 50 лв. на Илонка Християнова Йорданова– ученичка от ППМГ „Акад. Иван Ценов“, гр. Враца, като награда за литературно есе.

На 14.03.2016 г. Настоятелството направи дарение в размер на 30 лв. на Виктор Ивайлов Цеков– ученик от ППМГ „Акад. Иван Ценов“, гр. Враца, като награда за литературно есе.

На 14.03.2016 г. Настоятелството направи дарение в размер на 30 лв. на Йоанна Миленова Кръстителска– ученичка от ППМГ „Акад. Иван Ценов“, гр. Враца, като награда за литературно есе.

На 14.03.2016 г. Настоятелството направи дарение в размер на 20 лв. на Люба Любомирова Мазнова – ученичка от ППМГ „Акад. Иван Ценов“, гр. Враца, като награда за литературно есе.

На 14.03.2016 г. Настоятелството направи дарение в размер на 20 лв. на Радина Руменова Илиева– ученичка от ППМГ „Акад. Иван Ценов“, гр. Враца, като награда за литературно есе.

На 22.03.2016 г. със съдействието на Настоятелството, се проведе Международно състезание „Математика без граници“, в което взеха участие 54 ученици от V-XII клас.

През м.Април 2016 г. Настоятелството изплати сума в размер на 2000.00 лв. на Българска Асоциация на Актьорите в България за подготовка и реализация на концерт спектакъл по случай 45 години ППМГ „Акад. Иван Ценов“ гр. Враца и сума в размер на 949.50 лв. на „Хемус 2005” ООД за организиране на кетъринг и коктейл по същия случай.

На 27.04.2016 г. Настоятелството направи дарение в размер на 300 лв. на Глория Тодорова Митова– ученичка от ППМГ „Акад. Иван Ценов“, гр. Враца, като подпомагане поради затруднено финансово положение - починал родител.

През м. Май 2016 г., за провеждане на държавните зрелостни изпити, Настоятелството организира присъствието като наблюдатели на по трима представители от родителите на ученици от училището за всеки един от изпитите.

На 05.06.2016 г. Настоятелството направи дарение в размер на 500 лв. на Георги Цветелинов Игнатов– ученик от 6 клас от ППМГ „Акад. Иван Ценов“, гр. Враца, за участие в Сингапурско-Азиатска училищна олимпиада по Математика (SASMO).

На 20.06.2016 г., съвместно с Настоятелството, бе проведено Национално състезание по елементарна математика - Турнир проф. Борислав Боянов.

На 21.06.2016 г. Настоятелството направи дарение в размер на по 100 лв. на Христина Калинова Христова и Калояна Ганчева Янкова– ученички от ППМГ „Акад. Иван Ценов“, гр. Враца, като награда при дипломиране за постигнати успехи.

На 28.06.2016 г. Настоятелството направи дарение на ППМГ „Акад. Иван Ценов“, гр. Враца в размер на 775.00 лв. за изработка на 14 бр. гравирани плакети.

На 15.09.2016 г. Настоятелството направи дарение в размер на 150 лв. на Георги Цветелинов Игнатов– ученик от 7 клас от ППМГ „Акад. Иван Ценов“, гр. Враца, като награда за спечелен златен медал на Сингапурско-Азиатска училищна олимпиада по Математика (SASMO).

През м.Септември 2016 г., като подаръци за постъпването им в ПМГ „Акад. Иван Ценов” гр. Враца, Настоятелството закупи за най-малките ученици в училището – учениците от двата 5-ти класа, географски карти, формат А5, на обща стойност 104 лв.

През м.Септември-м.Октомври 2016 г. бе проведена кампания за организирано закупуване на учебници и учебни помагала за учебната 2016/2017 г. за желаещите да участват в кампанията ученици. От получените отстъпки с оглед поръчаното голямо количество учебници и учебни помагала, се акумулира сума от около близо 6000 лв., половината от която бе предоставена от страна на родителите на Настоятелството и която сума се изразходи за подпомагане на учебната дейност.

В периода м.Октомври-м.Декември 2016 г. се проведе подготовка на деца от 4-ти клас за кандидатстване в ППМГ „Акад. Иван Ценов“ гр. Враца. За обучение се записаха 62 деца.

През м. Декември 2016 г., със съдействието на Настоятелството, се организира коледно тържество за учениците на ППМГ „Акад. Иван Ценов” гр. Враца, за което тържество Настоятелството закупи коледна украса за спортната зала, в която се проведе тържеството, безалкохолни напитки и сладкиши за почерпка на учениците, както и пое разноските за DJ.

Отново през м. Декември 2016 г., по повод предстоящите коледни и новогодшни празници, Настоятелството организира поставянето на коледна елха във фоайето на училището.

През 2017 г. направихме е следното:

През м. Март беше изплатен данък печалба за 2016г. в размер на 324.19 лв.

За участие на 9 бр. ученици в Пролетните математически състезания в гр.Варна за периода 31.03-02.04.2017г. от V-VIIIклас, бяха заплатени нощувки в размер на 540.00лв.

За участие на 3бр. ученици в Пролетните математически състезания в гр.Варна за периода 31.03-02.04.2017г. от IX-XIIклас, бяха заплатени нощувки в размер на 226.00лв.

За участие на ученичката Станислава Василева Конова в Национално състезание по Английски езикпрез м.Април бяха възстановени направените разходи за път и хотел в размер на 102.27 лв.

За участието на Национален кръг на Теодора Ивайлова Иванова на две олимпиади по БЕЛ и физика бяха поети от УН пътните разходи и хотел на ученичката и учител в размер на 105.80 лв.

През м. Май 2017г. бяха изплатени суми по граждански договори на учители за подготовката на децата от курса „Млади таланти“ в размер на 3848.72 лв. През същия  месец бяха изплатени осигуровките  по горе цитираните граждански договори в размер на 1145.21 лв.

На 15.05.2017г. за участие на Славея Косева Костадинова в Европейско състезание по природни науки EUSO- в гр.Копенхаген, Дания, Училищното настоятелство направи дарение на ученичката в размер на 500.00 лв. за покриване на разходите си по престоя.

По случай 24 май – Ден на славянската писменост и култура бяха закупени предметни награди - слушалки на 15 бр. ученици за 403.52 лв.

За дипломирането на випуск 2017 г. УН направи парични дарения на Микаела Димитрова Дакева, Девора Димитрова Дакева, Иванина Росенова Рачева, Александър Митков Костов, Ивайло Светлинов Вутов, Илона Християнова Йорданова и Ерик Николаев Търнавски в размер на 150.00 лв., или общо 1050.00 лв.

За участието на 6 бр. ученици от гимназията във финалния кръг на Международното Математическо състезание „Математика без граници“ в Несебър 30.06-03.07.2017г.  - беше изплатена сумата в размер на  684 лв. на МД Турс ООД за обезпечаване на разходите им.

На 23.08.2017г. беше преведена първата сума в размер на 3000.00 лв. на фирма ТРЕА 44 ЕООД за закупуване на плати ушиване на униформите на учениците от ППМГ „Акад. Иван Ценов” гр.Враца. На 31.10.2017г. бе преведена сумата 5498,40 лв., а на 13.12.2017г. се изплати и окончателната сума по договора за изработка на униформите в размер на 19829,60 лв.. Общата сума която бе преведена на фирма ТРЕА 44 ЕООД е в размер на 28328,00 лв. На 17 бр. ученичеци в затруднено положение, Училищното Настоятелство заплати униформите.

На 13.11.2017г. Настоятелството дари на ППМГ „Акад. Иван Ценов” гр.Враца 2000,00 лв. за изграждане на интерактивна стая в училището.

През м.Септември, Настоятелството организира кампания по закупуването на учебници и учебни помагала.  На издателствата бе заплатена сумата от 45175,98 лв., на всички класове бе върна сума от отстъпката от организираното закупувнае на учебници и учебни помагала в размер на 5643,19 лв., а Настоятелсвото генерира средства в размер на  4002,26 лв.

През м. Ноември 2017 г. Настоятелството възстанови разходите на Елица Иванова, ученичка в 8-ми клас в размер на 176,50 лв. за участието й на Национален кръг по речеви и комуникативни умения на английски език, проведено на 11 и 12 ноември 2017г.

Възстановиха се разходите и на Джордж Петров, ученик от 10-ти клас в размер на 140,50 лв. за участието му в Национално състезание по чужди езици „Аз мога – тук и сега” проведено в гр.Девин на 10-12 ноември 2017г.

През 2018 г. направихме следното:

През м. Февруари 2018 г. за участие на 57 броя ученици в математическо състезание, Настоятелството заплати на Педагогическа асоциация образование без граници сума в размер на 313.50лв.

През м. Февруари 2018 г., УН Ентусисти съвместно с ППМГ „Акад. Ивн Ценов“, гр.. Враца, проведе Национално състезание по елементарна математика „Турнир професор Борислав Боянов“, в който турнир взеха участие 11 ученици от гимназията.

През м. Март Настоятеството заплати на Емил Миланов Колев по силата на граждански договор сума в размер на 180 лв за обучение по математика на ученици от ППМГ „Акад. Иван Ценов“, гр. Враца.

През м. Март 2018 г. Настоятелството съвместно с ППМГ „Акад. Иван Ценов“, гр. Враца проведе пролетен кръг на Международно състезание „Математика без граници“ и заплати на Педагогическа асоциация образование без граници сума в размер на 246.00лв. за участие на 41 ученика.

През м. Април 2018 г. Настоятелството направи дарение на ученичката Александра Ивова Вутова в размер на 60.00 лв. за покриване на разходите й във връзка с участие в Национален кръг на олимпиадата по георгафия и икономика, провел се на 27-29 Арил 2018 г. в гр. Стара Загора.

През м. Юни 2018 г. за провеждане на церемония по дипломирнето на випуск 2018 г. при ППМГ „Акад. Иван Ценов“, гр. Враца, Настоятеството заплати наем на салона на Драматично куклен тетър гр. Враца в размер на 400 лв.

През м. Юни 2018 г., за дипломирането на випуск 2018 г., Настоятелството направи парични дарения на Йоанна Миленова Кръстителства, Радина Руменова Илиева и Теодора Ивайлова Иванова в общ размер на 500 лв., както и закупи 20 броя предметни награди за отличили се дипломиращи се ученици на стойност от 400 лв.

През м. Юни и м. Юли 2018 г. Настоятеството се включи в кампанията по записване на новоприети ученици, като организира процеса по снемане на индивидуални размери за изработката на елементи за ученическа униформа за желещите да си закупят такава. Бяха поръчани и изработени 128 комплекта елементи за ученическа униформа, като Настоятелството пое стойността на поръчките за деца в неравностойно положение.

През м. Юли 2018 г. Настоятелството изплати на г-жа Ваня Иванова сума в размер от 30 лв., представляваща направен разход за нощувка във връзка с придружаване на ученици за участие в математическо състезание, провело се през м.Юни 2018 г. в гр. Несебър.

През м.Септември 2018 г. бе проведена кампания за организирано закупуване на учебници и учебни помагала за учебната 2018/2019 г. за желаещите да участват в кампанията ученици. Бяха закупени учбници и учебни помагала на стойност над 58 557 хил. лева, като за класовете се генерира отстъпка от 10231 лв. Класовете дариха от генерираната отстъпка на настоятелството следните суми:

5 а клас    100 лева
5 б клас    152 лева
6 а клас    112 лева
8 а клас    107 лева
8 б клас      75 лева
8 в клас    262 лева
8 г клас      63 лева
8 д  клас    120 лева
9 а клас    300 лева
9 б клас    170 лева
9 е клас    250 лева

Дарените парични средства ще се ползват за подпомагане нуждите на учениците от ППМГ „Акад. Иван Ценов“ гр. Враца.

През м. Октомври 2018 г. Настоятелството съвместно с ППМГ „Акад. Иван Ценов“, гр. Враца проведе Международно състезание „Математика без граници“. За участие на 103 броя ученици в състезанието се заплати сума в размер на 618 лв.

За изработката на елементи за ученическа униформа за учебната 2018/2019 г. Настоятелството заплати на фирма Треа 4925,99 лв.

През м. Декември 2018 г., под формата на дарение в размер на 50 лв., Настоятелството подпомогна закупуването на учебници за ученик в неравностойно положение.

През м.Декември 2018 г., под формата на дарение в размер на 200 лв., Настоятелството заплати изработката и монтажа на къщичка за четене по проект на Обществен дарителски фонд гр. Враца

Анализът на изложените до момента дейности, ни мотивира да се стремим дейността ни да продължава все така активно, а защо не и още по-активно, като за това да сме максимално полезни, сме отворени за нови и нови членове-ентусиасти.

От Училищно настоятелство „Ентусиасти при ППМГ Акад. Иван Ценов” гр. Враца

09.05.2019 г.

Училищно настоятелство

e-mail за контакти : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни