Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

За вас, четвъртокласници!

График за дейностите във връзка с прием на ученици в  V клас в ППМГ „Акад. Иван Ценов“, Враца за учебната 2021/2022 г.

Подаване на документи:

На 02.07.2021 г. и на 05.07.2021 г. от 08:00 часа в 18:00 часа в стая 101 на ППМГ „Акад. Иван Ценов“.

Необходими документи:

1. Заявление до Директора (по образец) – попълва се на място.
2. Копие на удостоверението за завършен начален етап на средното образование – заверено с печат „Вярно с оригинала“ или оригинала са сверка.
3. Копие на служебната бележка за резултатите от състезанията, ако ученикът се е явявал в друга област (представя се оригинал за сверка)

На 07.07.2021г. до 17:30 на сайта на ППМГ „Акад. Иван Ценов се публикува списък с класираните ученици. Съгласно Закона за защита на личните данни, списъкът на класираните ученици ще се публикува по входящи номера.

Записване на класираните ученици:

На 08.07.2021 г. и 09.07.2021 г. от 08:00 часа до 18:00 часа в стая 101 на ППМГ „Акад. Иван Ценов“.

Необходими документи:

1. Заявление до Директора (по образец) – попълва се на място.
2. Оригинал на удостоверението за завършен начален етап на средното образование.
3. Оригинал на служебната бележка за резултатите от състезанията, ако ученикът се е явявал в друга област.

Подаването на документите и записването на учениците се извършва от родител или друго лице, упълномощено с нотариално заверено пълномощно.

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни