Свободни места по профили и паралелки за учебната 2024/2025 год.
IX б клас:

 • 1 място – профил „Математически“, паралелка: математика и физика и астрономия.

Ред и условия за попълване на обявените свободни места за учебната 2024/2023 година, както следва:

 1. Документа за кандидатстване:
 • Заявление до директора (по образец);
 • Ученическа книжка, заверена от директора на училището или удостоверение за завършен VIII клас
 • Копие от свидетелството за основно образование.

2. Срок за подаване на документите: От 09.07.2024 г. до 09.09.2024 г. от 8:00 до 16:00 часа в канцеларията на гимназията.

3. Съгласно чл. 17, ал. 9, т. 3 от ПДУ при наличието на повече от един кандидат на 11.09.2024 г. ще се проведе тест за проверка на способностите на ученика по математика – ООП.

4. На 11.09.2024 г. ще се извърши класиране на учениците и издаване на служебна бележка за записване на приетия ученик в ППМГ „Акад. Иван Ценов“ – Враца по реда на чл. 17, ал. 9, т. 2.3 от ПДУ, както следва:
4.1 Средноаритметична оценка от:

 • Тест за проверка на способностите на ученика по математика – ООП;
 • Годишна оценка по математика;
 • Годишна оценка по английски език;
 • Годишна оценка по БЕЛ.

4.2 В случай, когато двама или повече кандидати имат еднакъв успех по т.4.1, при класирането се взема в предвид оценката от тест за проверка на способностите на ученика по математика – ООП;

5. Документи за записване:

 • Заявление до директора (по образец);
 • Удостоверение за преместване;
 • Копие на личното образователно дело на ученика,
 • Копие от училищен учебен план, по който се е обучавал ученика;
 • Лична здравно-профилактична карта.

Заповед на директора на ППМГ Враца