Уважаеми родители и ученици,
Записването на класираните ученици е на 28.06.2024 г. и на 01.07.2024 г. в ППМГ „Акад. Иван Ценов“ от 8:00 до 18:00 часа в стая 100.

Необходими документи:

  1. Заявление до директора (по образец) попълва се на място
  2. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование – оригинал.
  3. Акт за раждане (за сверяване)

Съгласно чл.74в. от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование:

  1. Класираните ученици се записват в училището или губят мястото, на което са класирани.
  2. Първият етап на класиране приключва с обявяване от началника на регионалното управление на образованието на свободните места за втори етап на класиране.

Съгласно чл. 74г. от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование във втори етап на класиране участват ученици, които:

  1. не са класирани до момента;
  2. за участие във втория етап на класиране учениците подават заявление до началника на регионалното управление на образованието, в което подреждат желанията си за обявените свободни места;
  3. във втория етап на класиране може да участват и ученици, които не са кандидатствали до момента.

Класираните ученици се записват от родител или настойник.
В случай, че записването се извършва от друго лице различно от родител или настойник е необходимо нотариално заверено пълномощно за записване.
При записването се подава заявление до УН „Ентусиасти“ за поръчка на униформа или елементи на униформа.
Плащането се извършва по банковата сметка на УН „Ентусиасти“ при ППМГ „Акад. Иван Ценов“, гр. Враца:
Банка ОББ-АД, клон Враца, Банков код: UBBSBGSF,
IBAN: BG 25 UBBS 8155 1036 9679 01
Попълненото заявление се подава заедно с документ за внесената сума /с посочени три имена на ученика/чката/.

Информация за вида и размерите на униформата, както и бланки на заявление и декларация за запознатост с училищните правила – тук!