• Защо ни има?

  Всяко съвременно българско училище има необходимост от обществена подкрепа и съпричастност с цел развитие и по-добро и ефективно осъществяване на учебно-възпитателните задачи. Именно с тази цел бе създадено ЮЛНЦ „Училищно настоятелство „Ентусиасти“ при ППМГ „Академик Иван Ценов“ гр. Враца” – да подпомага развитието на учебното заведение и утвърждаването му като една от най-авторитетните образователни институции не само на територията на гр. Враца, а и на територията на цялата страна.

 • Кои сме ние?

  Училищно настоятелство „Ентусиасти” при ППМГ „Акад. Иван Ценов“ гр. Враца е регистрирано през м.Декември 2004 г. като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на частна полезна дейност. През м. Февруари 2016 г. настоятелството е регистрирано като Юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност по ЗЮЛНЦ. То се състои от 20 члена, като по-голяма част от тях са бивши възпитаници и настоящи родители на ученици в гимназията. Всеки от състава на настоятелството доброволно, безвъзмездно и с желание работи за издигане имиджа на училището и има за цел да подпомага успеха на учениците и техните учители, които с всяка измината година, все по-ярко доказват, че подготовката и постиженията на възпитаниците на ППМГ „Акад. Иван Ценов” гр. Враца са съизмерими с най-добрите както в България, така и извън нея.

 • Как сме структурирани?

  Органите на Училищно настоятелство „Ентусиасти“ при ППМГ „Академик Иван Ценов“ гр. Враца са Общото събрание, Съветът на настоятелите и Контролен съвет. Членовете на Съвета на настоятелите и Контролния съвет е избират от Общото събрание за срок до 4 години, а председателят на Съвета на настоятелите се избира от самия съвет отново за срок от 4 години.

Съставът на Съвета на настоятелите е:

 1. Вероника Бозова – председател
 2. Ивайло Ангелов – зам. председател
 3. Милена Игнатовска – член
  Съставът на Контролния съвет е:
 1. Слави Георгиев
 2. Албена Ницковска
 3. Цветелина Йорданова

Какви са нашите цели и как ги постигаме?

Съгласно действащия Устав, Училищно настоятелство „Ентусиасти“ при ППМГ „Академик Иван Ценов“ гр. Враца осъществява своите функции и задачи самостоятелно и във взаимодействие с ППМГ „Акад. Иван Ценов“ гр. Враца, родителите и обществото. Настоятелството има следните основни цели:
1.    Съдействие за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището и контрол на целесъобразното им разходване;
2.    Подпомагане на изграждането и поддържането на материално-техническата база на ППМГ „Акад. Иван Ценов” гр. Враца и подпомагане решаването на текущи проблеми, свързани с дейността на ППМГ „Акад. Иван Ценов“ гр. Враца.
3.    Съдействие при реализирането на програми и работи по проекти за развитието на дейността на ППМГ „Акад. Иван Ценов“ гр. Враца;
4.    Организиране обществеността и обединяване усилията на родителската, учителската и друга общественост с тези на държавните и общинските органи и организации, физически и юридически лица, за подпомагане развитието на учебното дело в ППМГ „Акад. Иван Ценов” гр. Враца;
5.    Подпомагане на учебно-възпитателния процес ППМГ „Акад. Иван Ценов” гр. Враца;
6.    Подкрепяне, насърчаване и подпомагане на творческите способности на децата и младежите от общината, областта и региона;
7.    Съдействие за подпомагане на социално слабите, инвалидите и лицата, нуждаещи се от грижи, както и за защита на човешките права, срещу проявите на дискриминация от всякакъв характер;
За постигане на целите си, част от извършваните от Училищно настоятелство „Ентусиасти“ при ППМГ „Акад. Иван Ценов“ гр. Враца, дейности са:
1.    Обсъжда и прави предложения пред съответните органи за развитието или за решаването на текущи проблеми, свързани с дейността на училището;
2.    Търси и осъществява взаимодействие със съответните институции на общинско, областно и държавно ниво;
3.    Участва в изработването на програми и проекти за реализиране целите на Настоятелството;
4.    Провежда срещи, тържества, пътувания (екскурзии) с просветна, познавателна и културна цел;
5.    Организира списването на свои самостоятелни печатни издания като списания, вестници и др.;
6.    Предлага мерки за подобряване дейността на ППМГ „Акад. Иван Ценов“ гр. Враца;
7.    Организира обществеността за подпомагане на ППМГ „Акад. Иван Ценов“ гр. Враца;
8.    Извършва благотворителна, консултантска, посредническа, превозна, рекламна и образователна дейност чрез участие в изработването на програми и проекти, свързани с постигането на основната цел и другите цели на Настоятелството, както и осъществява други незабранени от законите в РБ дейности, които са в интерес на ППМГ „Акад. Иван Ценов“ гр. Враца.
Всеки, които желае да се запознае по-подробно с Устава на настоятелството, може да го направи тук – да се прикачи устава.   

Как може да бъдете част от нас?

Ние сме отворени за нови членове и всеки, който се вълнува от училищния живот и проблемите му и е готов да отдаде времето си, е добре дошъл!

Заявяването на желание за членуване в Настоятелството става чрез попълване на заявление по образец /тук/ – да се прикачи заявлението, което се депозира в канцеларията на ППМГ „Акад. Иван Ценов” гр. Враца. Заявлението се разглежда на Общото събрание на Настоятелството и приемането на новия член става с обикновено мнозинство.

Съгласно действащия Устав на Настоятелството, членовете на настоятелството имат следните права и задължения:

1.      Да участват в работата на Настоятелството.

2.      Свободно да изразяват мнението си по всички въпроси от компетенциите на Настоятелството и дейността на училището.

3.      Да спазват Устава на Настоятелството и да изпълнява решенията на ОС, СН и КС;

4.      Да избират и да бъдат избирани за Член на СН и КС на Настоятелството;

5.      Да бъдат информирани за неговата дейност;

6.      Да зачитат и уважават правата на другите членове, които Устава и решенията на ОС предвиждат.

Уведомяваме Ви, че членуването в Училищно настоятелството „Ентусиасти” при ППМГ „Акад. Иван Ценов” гр. Враца е доброволно и безвъзмездно и че съгласно чл.9 от Устава, Настоятелството не разпределя печалба!

Как можете да подпомогнете дейността ни?

Отворени сме и с радост и внимание ще се отнесем към всяко ваше предложение или съвет за развитието на ППМГ „Акад. Иван Ценов” гр. Враца. Готови сме да работим заедно за постигане на целите, които сме си поставили, и да допринесем за издигане престижа на най-елитното училище в града.

Апелираме за Вашата активност, за да може да подпомагаме ППМГ „Акад. Иван Ценов” гр. Враца в трудния процес по създаване и поддържане на традиции и за да може активно и ефективно да допринесем за развитието на гимназията, така че тя да продължава да предлага актуални знания, съвременни методи на преподаване и все така умело и отговорно да ангажира учениците в учебния процес и да провокира тяхната активност и креативност.

Как можете да се свържете с нас?

http://www.pmg-vratsa.org/index.php/za-uchilishteto/2015-11-06-12-03-15

e-mail: un_entusiasi_pmg@abv.bg

адрес: гр. Враца, бул. Демокрация №18 /ППМГ „Акад. Иван Ценов”/

Всеки, който желае да подпомогне дейността на Настоятелството чрез финансови средства, може да направи дарение по следната банкова сметка:

IBAN BG27RZBB91551036967901

BIC RZBBBGSF

Ние гарантираме, че всички финансови средства ще бъдат усвоени разумно и единствено за нуждите на учениците и ППМГ „Акад. Иван Ценов”, гр. Враца, при осигурена прозрачност на разходването им.

БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ ДАРИТЕЛИ!