Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Кандидатстване за стипендия

Кандидатстване за стипендия за учениците от VIII, IX, X, XI И XII класове - II срок 2017/2018 учебна година

За постигнати образователни резултати

1.Успех от първия учебен срок на учебната 2017/2018 година – не по-нисък от Отличен 5,76
2.Отсъствия по неуважителни причини не повече от 5 и да не е наложена санкция на ученика по чл.199 ал.1 от ЗПУО за предходен период /първия учебен срок/
3.Подаване на Заявление-декларация по образец подписана от класен ръководител, родител и ученик

За подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането

1.Успех от първия учебен срок на учебната 2017/2018 година – не по-нисък от Много добър 5,00
2.Среден доход на член от семейството до 468,33 лева за периода от 01.08.2017г. до 31.01.2018г. включително
3.Служебни бележки удостоверяващи дохода
4.Отсъствия по неуважителни причини не повече от 5 и да не е наложена санкция на ученика по чл.199 ал.1 от ЗПУО за предходен период /първия учебен срок/
5.Подаване на Заявление-декларация по образец подписана от класен ръководител, родител и ученик

За ученици без родител/родители

1.Копие на смъртния акт на родителя
2.Отсъствия по неуважителни причини не повече от 5 и да не е наложена санкция на ученика по чл.199 ал.1 от ЗПУО за предходен период /първия учебен срок/
3.Подаване на Заявление-декларация по образец

За ученици с трайни увреждания

1.Копие на Експертно решение от ТЕЛК
2.Отсъствия по неуважителни причини не повече от 5 и да не е наложена санкция на ученика по чл.199 ал.1 от ЗПУО за предходен период /първия учебен срок/
3.Подаване на Заявление-декларация по образец

Стипендиите ще се получават по банков път чрез РАЙФАЙЗЕНБАНК – за целта ученика трябва да има дебитна карта в банката
Краен срок за подаване на документи за получаване на стипендия – 09.03.2018 г.
Документите да бъдат предоставени на класните ръководители, които от своя страна заедно със списък да ги предадат на касиер - ЗАС

Вестник "Междучасие"

Екип от ученици от ПМГ"Академик Иван Ценов" - Николай Беремлийски, Петър Георгиев и  Найдийн Каменова участват в издаването на вестник "Междучасие". Инициативата е част от Програма “Деца и младежи в риск”по финансовия механизъм на европейскотоикономическо пространство и в нея са включени  ученици от няколко врачански училища.

 

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg