Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

ДЗИ 2018

За вас, зрелостници!

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва: сесия май-юни:

  • Български език и литература - 21 май 2018 г., начало 08,00 ч.

  • Втори държавен зрелостен изпит - 23 май 2018 г., начало 08,00 ч.

  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - 29 май - 1 юни 2018 г.

График на дейностите за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити през учебната 2017–2018 г. 

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити                                                05.03.2018 г. – 16.03.2018 г.
Допускане до държавни зрелостни изпити:                                                                                          
Обобщаване на информацията за допуснатите до ДЗИ зрелостници и изпращане на справка от
училищата до регионалната комисия за организиране на ДЗИ                                                                  до 19.03.2018 г.
Допускане до държавни зрелостни изпити                                                                                                до 18 .05.2018 г.
Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали                           до 18.05.2018 г.
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити                                           до 18.05.2018 г.
Оценяване на изпитните работи                                                                                                                25.05.2018 г. - 08.06.2018 г.
Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити                                                                      до 13.06.2018 г.

Указания

Зрелостниците се явяват на изпит на съответните дати не по-късно от 07:30 ч. 
Задължително носят лични карти и служебна бележка за допускане до ДЗИ. На служебната бележка ще бъде изписано в кое училище зрелостника ще полага ДЗИ.
Всеки преподавател има дни за консултации, в които  зрелостниците могат да получи пълна информация за формата на изпита по всеки предмет и помощ при подготовката.
Според чл. 57., ал. 3. от Наредба № 4 за документите в системата на народната просвета „общият успех се изчислява като средноаритметична оценка (с точност до 0,01) от следните три оценки:
средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките в графата за държавни зрелостни изпити
средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките по учебните предмети, изучавани в задължителната подготовка
средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките по учебните предмети, изучавани в задължителноизбираемата подготовка.
В графата ДЗИ се вписват оценките от успешно положените държавни зрелостни изпити. Всеки зрелостник може да се яви на ДЗИ по желание /трети изпит/.Ако оценката от него е различна от слаб /2 / тя също се вписва в дипломата и участва в оформянето на средния успех.

Може ли да ползвам по време на матура помощни средства?

По време на държавния зрелостен изпит според чл. 27., ал. 3., т.1. от Наредба № 3 за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити всеки ученик може да носи: „линия, пергел, триъгълник, черен химикал, молив, гума и непрограмируем калкулатор, ако е разрешено в учебно-изпитната програма”. Речници, математическиформули, таблици няма да може да се внасят на държавните зрелостни изпити.
 
Повече информация:
Повече и актуална информация, както и примерни изпитни варианти  - http://zamaturite.bg и http://mon.bg/top_menu/general/dzi/

Дати НВО 2018 г.

Дати за провеждане на националното външно оценяване за ученици от VII клас

Български език и литература - 21 май 2018 г.

Математика - 23 май 2018 г.

Х клас - онлайн оценяване на дигитални компетентности

  ИТ - 11-15 юни 2018 г.

Кандидатстване за стипендия

Кандидатстване за стипендия за учениците от VIII, IX, X, XI И XII класове - II срок 2017/2018 учебна година

За постигнати образователни резултати

1.Успех от първия учебен срок на учебната 2017/2018 година – не по-нисък от Отличен 5,76
2.Отсъствия по неуважителни причини не повече от 5 и да не е наложена санкция на ученика по чл.199 ал.1 от ЗПУО за предходен период /първия учебен срок/
3.Подаване на Заявление-декларация по образец подписана от класен ръководител, родител и ученик

За подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането

1.Успех от първия учебен срок на учебната 2017/2018 година – не по-нисък от Много добър 5,00
2.Среден доход на член от семейството до 468,33 лева за периода от 01.08.2017г. до 31.01.2018г. включително
3.Служебни бележки удостоверяващи дохода
4.Отсъствия по неуважителни причини не повече от 5 и да не е наложена санкция на ученика по чл.199 ал.1 от ЗПУО за предходен период /първия учебен срок/
5.Подаване на Заявление-декларация по образец подписана от класен ръководител, родител и ученик

За ученици без родител/родители

1.Копие на смъртния акт на родителя
2.Отсъствия по неуважителни причини не повече от 5 и да не е наложена санкция на ученика по чл.199 ал.1 от ЗПУО за предходен период /първия учебен срок/
3.Подаване на Заявление-декларация по образец

За ученици с трайни увреждания

1.Копие на Експертно решение от ТЕЛК
2.Отсъствия по неуважителни причини не повече от 5 и да не е наложена санкция на ученика по чл.199 ал.1 от ЗПУО за предходен период /първия учебен срок/
3.Подаване на Заявление-декларация по образец

Стипендиите ще се получават по банков път чрез РАЙФАЙЗЕНБАНК – за целта ученика трябва да има дебитна карта в банката
Краен срок за подаване на документи за получаване на стипендия – 09.03.2018 г.
Документите да бъдат предоставени на класните ръководители, които от своя страна заедно със списък да ги предадат на касиер - ЗАС

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg