• 15 медалисти на международен математически турнир
 • Математически науки
 • Софтуерни и хардуерни науки
 • Природни науки
 • Икономическо развитие
 • Първенците в състезание Математика без граници `2017
 • Наградените във Великденско математическо състезание
 • Прием след завършен IV клас
 • Седмокласниците от випуск 2017 - в Топ 10 на МОН за НВО
 • Патриотичният XII Б клас
 • Наградените в състезание Европейско Кенгуру 2017
 • Изпращане на зрелостниците
Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Свободни места за учебната 2017/2018 г.

   Свободни места за учебната 2017 / 2018 г. по профили и паралеки:

VI клас

VI клас
Непрофилирана със засилено изучаване на математика в избираеми учебни часове и факултативни учебни часове - 1 място

ІХ клас

ІХ клас
Природоматематически профил: география и икономика с немски език – 5 места

Х клас

Х клас
Природоматематически профил: математика с английски  език – 5 места
Природоматематически профил: география и икономика с немски език – 1 място
Природоматематически профил: химия и ООС с английски език – 4 места
Природоматематически профил: биология и ЗО с английски език – 2 места

ХI клас

ХІ клас
Природоматематически профил: математика с английски език – 2 места
Природоматематически профил: география и икономика с немски език – 2 места

Ред и условия за попълване на обявените свободни места:

Документи за кандидатстване:

Заявление до директора;

Ксерокопие на учебен план от училището, където кандидатът е завършил учебната 2016/2017 г.;

Ученическа книжка.

Срок за подаване на документи за попълване на обявените свободни места – 01.09.2017 г. до  05.09.2017 г. от 8:00 до 16:00 часа

Място на подаване на документи: канцеларията на гимназията.

Класиране на приетите ученици ще се извърши на 07.09.2017 г. по низходящ ред в зависимост от бала, образуван от оценките по математика, български език и литература, първи чужд език и първи профилиращ предмет от учебната 2016/2017 година и тест по предмета при равни оценки и при повече от един кандидат за едно място.

На основание чл. 26 ал. 1 т.1 от Наредба № 3/15.04.2003 г. изм. и доп. –ДВ бр.65/09.08.2005 г. за системата на оценяване при различие в учебните планове ученикът полага приравнителни изпити.

Приравнителните изпити ще се положат 14.09.2017 г.
Записване на приетите ученици: 14.09.2016 г.

Необходими документи за записване:

Заявление по образец.

Ксерокопие от личен картон на ученика (заверен от училището, в което се е обучавал ученикът през учебната 2016/2017 г.);

Удостоверение за преместване;

Лична здравно-профилактична карта.

С отделна заповед на директора ще бъдат определени условията и реда за провеждане на приравнителните изпити.

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg