• Колектива на ППМГ
  • Младежки Европейски парламент
Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Свободни места за учебната 2018/2019 г.

Свободни места за учебната 2019 / 2020 г. по профили и паралеки:

VI а клас:

1 място - непрофилирана със засилено изучаване на математика в избираеми учебни часове и факултативни учебни часове;

Х г клас:

3 места - профил: „Икономическо развитие“, паралелка: География и икономика с английски език;

ХI г клас

6 места – профил: „Природоматематически“, паралелка: География и икономика с немски език;

Ред и условия за попълване на обявените свободни места за учебната 2019/2020 година, както следва:

1.Документи за кандидатстване:

Заявление до директора (по образец);
Копие на учебен план от училището, където кандидата е завършил учебната 2018/2019 г.;
Ученическа книжка.

2.Срок за подаване на документите:

От 08.07.2019 г. до 02.09.2019 г. от 8:00 до 16:00 часа в канцеларията на гимназията.

3. На 03.09.2019 г. ще се извърши класиране на приетите ученици и издаване на служебни бележки за записване на ученика в ППМГ „Акад. Иван Ценов“ – Враца по реда на чл. 17, ал. 10 от ПДУ, както следва:

3.1. Класиране на учениците, подали документи по низходящ ред на средния успех от изминалата учебна година;
3.2. В случай, когато двама или повече кандидати имат еднакъв успех, при класирането се вземат в предвид:

За VI клас:

годишната оценка по математика от предходната година или срочна оценка;
оценка от тест за проверка на способностите на ученика по математика, утвърден от директора на училището.

За X клас

годишната оценка по математика;
годишната оценка по първи чужд език;
годишната оценка по български език и литература;

За XI клас
годишните оценки по профилиращите предмети за съответния профил, указани в учебния план;

4.На 5.09.2019 г., учениците, получили най-висока оценка по указания ред и условия, се записват в съответния клас със заповед на директора на основание Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в предучилищното и училищното образование.

5.Документи за записване:

Заявление до директора (по образец);
Удостоверение за преместване;
Копие на личното образователно дело на ученика (за учениците от VIII до XII клас, заверено от училището, в което се е обучавал ученика през учебната 2018/2019 г.);
Копие от училищен учебен план, по който се е обучавал ученика

Лична здравно-профилактична карта.

Директорът със заповед определя условията и реда за провеждане на приравнителните изпити при необходимост.

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg