• Наградените за 2017 г. ученици с приз "Ученик на годината"
 • Колектива на ППМГ
 • Новата "Смарт" стая
 • Природни науки
 • Икономическо развитие
 • Първенците в състезание Математика без граници `2017
 • Наградените във Великденско математическо състезание
 • Прием след завършен IV клас
 • Седмокласниците от випуск 2017 - в Топ 10 на МОН за НВО
 • Софтуерни и хардуерни науки
 • Патриотичният XII Б клас
 • Новата "Смарт" стая
 • Математически науки
Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Свободни места за учебната 2018/2019 г.

Свободни места за учебната 2018 / 2019 г. по профили и паралеки:

VII б клас:

1 място - непрофилирана със засилено изучаване на математика в избираеми учебни часове и факултативни учебни часове;

ІХ г клас:

2 места - профил: „Икономическо развитие“, паралелка: География и икономика с английски език;

ІХ е клас:

1 място – профил „Природни науки“, паралелка: Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда;

Х г клас

5 места – профил: „Природоматематически“, паралелка: География и икономика с немски език;

Ред и условия за попълване на обявените свободни места за учебната 2018/2019 година, както следва:

1.Документи за кандидатстване:

Заявление до директора (по образец);
Копие на учебен план от училището, където кандидата е завършил учебната 2017/2018 г.;
Ученическа книжка.

2.Срок за подаване на документите:

От 09.07.2018 г. до 03.09.2018 г. от 8:00 до 16:00 часа в канцеларията на гимназията.

3. На 04.09.2018 г. ще се извърши класиране на приетите ученици и издаване на служебни бележки за записване на ученика в ППМГ „Акад. Иван Ценов“ – Враца по реда на чл. 17, ал. 10 от ПДУ, както следва:

3.1. Класиране на учениците, подали документи по низходящ ред на средния успех от изминалата учебна година;
3.2. В случай, когато двама или повече кандидати имат еднакъв успех, при класирането се вземат в предвид:

За V - VII клас:

годишната оценка по математика от предходната година или срочна оценка;
оценка от тест за проверка на способностите на ученика по математика, утвърден от директора на училището.

За VIII клас

годишната оценка по математика;
годишната оценка по първи чужд език;
годишната оценка по български език и литература;
годишната оценка по профилиращия предмет от свидетелството за основно образование.

За IX клас:

годишната оценка по математика;
годишната оценка по първи чужд език;
годишната оценка по български език и литература;

За X и XI клас - годишните оценки по профилиращите предмети за съответния профил, указани в учебния план;

4.На 13.09.2018 г., учениците, получили най-висока оценка по указания ред и условия, се записват в съответния клас със заповед на директора на основание Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в предучилищното и училищното образование.

5.Документи за записване:

Заявление до директора (по образец);
Удостоверение за преместване;
Копие на личното образователно дело на ученика (за учениците от VIII до XII клас, заверено от училището, в което се е обучавал ученика през учебната 2017/2018 г.);
Копие от училищен учебен план, по който се е обучавал ученика

Лична здравно-профилактична карта.

Директорът със заповед определя условията и реда за провеждане на приравнителните изпити при необходимост.

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg