• Колектива на ППМГ
  • Младежки Европейски парламент
Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

На вниманието на учениците!

1. В периода от 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г. обучението на учениците от V до XII клас да се осъществява от разстояние в електронна среда, чрез използване на средствата на информационните и комуникационни технологии;

2. Синхронното обучение да включва синхронен урок и синхронно взаимодействие на учителя с учениците, както и текуща обратна връзка и оценяване на резултатите от обучението;

3. При обучението от разстояние в електронна среда учителите да използват възможностите на Microsoft Teams за образование. Обучението от разстояние в електронна среда да се организира от всички учители, включително и от учителите по физическо възпитание и спорт и за часовете им по спортни дейности;

4. Консултациите с ученици и родители да се извършват в електронния дневник , групите на класа или по телефона;

5. За посочения период учениците, за които е одобрено ОРЕС по чл.40а, ал.1 и чл.40а, ал.4, т.3 от Наредба 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, се прекратява. Същите ще се обучават синхронно със седмичното разписание на съответната паралелка;

6. Учебните занятия за учениците от I смяна да започват в 08:00 часа и за II смяна в 13:30 часа. Учебните часове ще са:

   • С продължителност 30 минути за учениците от V до VII клас  и 5 минути за обсъждане и въпроси по съответния урок;

   • С продължителност 35 минути за учениците от VIII до XII клас  при следния часови график, утвърден със Заповед № 0561-0255/26.11.2020 г. на директора:

I смяна
1. 08:00 – 08:35
2. 08:45 – 09:20
3. 09:30 – 10: 05
4. 10:25 – 11:00
5. 11:10 – 11:45
6. 11:55 – 12:30
7. 12:35 – 13:10
Iсмяна
1. 13:30 – 14:05
2. 14:15 – 14:50
3. 15:00 – 15:35
4. 15:55 – 16:30
5. 16:40 – 17:15
6. 17:25 – 18:00
7. 18:05 – 18:40

Заповед на директора на ППМГ 

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни