Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Закупуване на високоскоростни Wi Fi рутери

Протокол за получаването, разглеждането и оценка на офертите и за класирането на участниците за възлагане на обществена поръчка с предмет Закупуване на 6 броя високоскоростни WI FI рутери и 12 лицензи за софтуер за управление на класната стая.

 Документи

Публична покана

Указания за участниците

Таблица към показател К2

Административни данни ПМГ

Ценово предложение

Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. а, б, в, г, д  и ал.5 от ЗОП

Декларация от подизпълнителя

Декларация от участника

Договор

Списък доставки

Техническо предложение

 

 

 

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg