Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Профили

Математически науки

Математика и информатика с интензивно изучаване на английски език

Брой паралелки: 2 бр. (52 ученици)

Балообразуване: 

удвоената оценка от националното външно оценяване  по български език и литература (макс. - 100x2=200 т.);

· удвоената оценка от националното външно оценяване  по математика (макс. - 100x2=200 т.);

оценките от свидетелството за основно образование по математика и български език и литература (макс. - 2x50=100 т.).

ИЛИ

оценката от националното външно оценяване  по български език и литература (макс. 100 т.);

броя точки на резултата от областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование или химия и опазване на околната среда или физика (макс. 100 т.);

удвоената оценка от националното външно оценяване  по математика (макс. - 100x2=200 т.);

оценките от свидетелството за основно образование съгласно избрания профил (макс. 2 x 50 = 100 т.).

Максимален бал: 500 точки

· Завършвайки профил   “Математически”, ще имате знания и умения за:

логическо мислене, анализиране, формулиране  на прогнози, хипотези и заключения;
вземане на обосновани решения в различни области като: математика, информатика, икономика, банково дело, физика, енергетика;
програмиране на различни езици, `уеб дизайн`, разработка на настолни, мобилни и интернет приложения;
формиране на научен стил на мислене, осъзнаване и разбиране на проблеми от социален, икономически и екологичен характер и формиране на общочовешки ценности; приложение на физиката в заобикалящия ни технологичен свят;
свободно използване на английски език в специализирана литература по математика, физика и информатика;
отлично представяне на олимпиади, състезания, ДЗИ и кандидатстудентски изпити.

Профил „Математически“ - гаранция за успешна реализация във ВУЗ и престижна професия в световен мащаб!

Софтуерни и хардуерни науки

Информатика с интензивно изучаване на английски език


Брой паралелки: 1 бр. (26 ученици)

Балообразуване:

удвоената оценка от националното външно оценяване  по български език и литература (макс. - 100x2=200 т.);

удвоената оценка от националното външно оценяване  по математика (макс. - 100x2=200 т.);

оценките от свидетелството за основно образование по математика и български език и литература (макс. - 2x50=100 т.).

ИЛИ

  оценката от националното външно оценяване  по български език и литература (макс. 100 т.);

броя точки на резултата от от областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование или химия и опазване на околната среда  или физика (макс. 100 т.);

удвоената оценка от националното външно оценяване  по математика(макс. - 100x2=200 т.);

оценките от свидетелството за основно образование съгласно избрания профил (макс. 2 x 50 = 100 т.).

Максимален бал: 500 точки

Завършвайки  профил “Софтуерни и хардуерни науки”, ще имате знания и умения за:

кодиране на данни, създаване на структури от данни и алгоритми, програмиране на различни езици, обектно-ориентирано програмиране;
инсталиране, конфигуриране и администриране на софтуер, създаване на настолни, мобилни, интернет и мултимедийни приложения; създаване, използване и оптимизиране на бази от данни;
логическо мислене, анализиране, формулиране на прогнози, хипотези и заключения, вземане на обосновани решения в различни области;
формиране на научен стил на мислене, осъзнаване и разбиране на проблеми от социален и икономически характер и формиране на общочовешки ценности; приложение на физиката в заобикалящия ни технологичен свят;
свободно използване на английски език в специализирана литература по информатика, математика и физика;
отлично представяне на олимпиади, състезания, ДЗИ и кандидатстудентски изпити.

Профил “Софтуерни и хардуерни науки”  - гаранция за успешна реализация във ВУЗ  и на пазара на най-добре платените специалисти в света!

Природни науки

 Биология и здравно образование с интензивно изучаване на  английски език

 Брой паралелки: 2 бр. (52 ученици)

Балообразуване:

удвоената оценка от националното външно оценяване  по български език и литература (макс. - 100x2=200 т.);

удвоената оценка от националното външно оценяване  по математика (макс. - 100x2=200 т.);

оценките от свидетелството за основно образование по математика и биология и здравно образование (макс. - 2*50=100 т.).

   ИЛИ

оценката от националното външно оценяване  по български език и литература (макс. 100 т.);

броя точки на резултата от от областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование или химия и опазване на околната среда  или физика (макс. 100 т.);

удвоената оценка от националното външно оценяване  по математика  (макс. - 100x2=200 т.);

оценките от свидетелството за основно образование съгласно избрания профил (макс. 2 x 50 = 100 т.).

 

Максимален бал: 500 точки

Завършвайки профил “Природни науки”, ще имате знания и умения за:

процесите, закономерностите и явленията в природата;
решаване на задачи и казуси, свързани с опазване на околната среда и здравето на човека;
работа в химична лаборатория, работа с микроскоп и работа в екип;
прилагане на знания от други учебни предмети, като химия, физика и математика, както и познания за приложните биологични науки биотехнологии и генно инженерство;
свободно използване на английски език в специализирана литература по биология, химия и екология;
отлично представяне на олимпиади, състезания, ДЗИ и кандидатстудентски изпити;

Профил “Природни науки”  - гаранция за успешна реализация във ВУЗ  по медицина, стоматология, фармация, ветеринарна медицина, молекулярна биология, екология и др.

Икономическо развитие

География и икономика  с интензивно изучаване на английски език
Брой паралелки: 1 бр. (26 ученици)
Балообразуване:

удвоената оценка от националното външно оценяване  по български език и литература (макс. - 100x2=200 т.);

удвоената оценка от националното външно оценяване  по математика (макс. - 100x2=200 т.);

оценките от свидетелството за основно образование по математика и география и икономика  (макс. - 2x50=100 т.).

      ИЛИ

оценката от националното външно оценяване  по български език и литература (макс. 100 т.);

броя точки на резултата от от областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование или химия и опазване на околната среда или физика (макс. 100 т.);

удвоената оценка от националното външно оценяване  по математика (макс. - 100x2=200 т.);

оценките от свидетелството за основно образование съгласно избрания профил (макс. 2 x 50 = 100 т.).

 

Максимален бал: 500 точки

Завършвайки  профил “Икономическо развитие”ще имате знания и умения за:

природата, населението, стопанството и икономиката в глобален, национален и регионален мащаб, за научно-обективната географска картина на България и света чрез проследяване на пространственото развитие на обектите и явленията и разкриване на географските закономерности;
използване на основните подходи и методи на географско изследване, анализиране  на графични и статически материали, формулиране на прогнози и хипотези, умения за ориентиране;
програмиране в Интернет и уеб дизайн, компютърна графика и дизайн, създаване на видеопродукции и мултимедийни приложения;
логическо мислене, анализиране, формулиране на прогнози, хипотези и заключения, вземане на обосновани решения в области като: икономика, банково дело, туризъм, международни икономически отношения и др.;
свободно използване на немски език в специализирана литература по география, икономика, математика, компютърна графика, дизайн;
отлично представяне на олимпиади, състезания, ДЗИ и кандидатстудентски изпити.

Профил “Икономическо развитие“ - гаранция за успешна реализация във ВУЗ и престижна професия в световен мащаб!

Свали флайер!

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg