Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Прием след завършен VII клас 2017/2018 г.

Условия за прием

За учебната 2017/2018 година е обявен следния държавен план-прием за VIII клас:

Шест паралелки (156 ученици)

1.Профил „Математически“ – 2 паралелки (52 ученици);
2.Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ – 1 паралелка (26 ученици);
3.Профил „ Икономическо развитие“ – 1 паралелка (26 ученици);
4.Профил „Природни науки“ - 2 паралелки (52 ученици).
На основание чл. 60  от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование над утвърдения план-прием може да се приемат:
1. близнаци в паралелката, в която един от тях е приет по реда и условията за приемане на ученици в VIII клас;
2. ученик с двама починали родители при заявено от него желание в РУО

Условия за кандидатстване:

1. Успешно завършен седми  клас през учебната 2016/2017 г.;
2. Резултати от:
национално външно оценяване  по български език и литература за учебната 2016/2017 г.;
национално външно оценяване  по математика за учебната 2016/2017 г.;

Балът за прием на ученици в VIII клас се  формира в точки въз основа на сума от:

1. удвоения резултат от НВО по български език и литература – максимален брой точки – 2*100 = 200; 
2. удвоения резултат от НВО по математика – максимален брой точки – 2*100 = 200; 
3. оценките по два учебни предмета* от свидетелството за основно образование в точки – максимален брой точки – 2*50 = 100.
За профилите „Математически“ и „Софтуерни и хардуерни науки“ – математика и български език и литература;
За профил „Икономическо развитие“ – математика и география и икономика;
За профил „Природни науки“ – математика и биология и здравно образование.
Балът на ученик, който не се е явил на националното външно  оценяване, се формира, като резултатът от националното външно оценяване по предмета, по който не се е явил, се приема за нула точки.

Извадки от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Чл. 9, ал.10. Когато за приемане на места, определени с държавния или с допълнителния план-прием, се налага превръщане в точки на оценките от документите за завършен етап или за завършена основна степен на образование, се прилага следната скала: 
 1. отличен 6 се приравнява на 50 точки; 
 2. много добър 5 се приравнява на 39 точки;
 3. добър 4 се приравнява на 26 точки; 
 4. среден 3 се приравнява на 15 точки.
ал.11 Скалата по ал. 10 не се прилага за превръщане на точките в оценки, когато оценката е изразена в точки.)
Ако ученикът се е явил на областен кръг на олимпиадата по физика, химия и ООС и биология и ЗО и резултатът му е по-добър от НВО по български език и литература, то балообразуването може  може да се формира и по следния начин:
Сумата от:
оценката от Националното външно оценяване по български език и литература  (макс. 100 т.);
броя точки от резултата от областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда  или физика (макс. 100 т.);
удвоената оценка от Националното външно оценяване по  математика (макс. 2 х 100 = 200 т.);
оценките по два учебни предмети от свидетелството за основно образование съгласно избрания профил (макс. 2 x 50 = 100 т.).
Максимален бал: 500 точки 

Кандидатстване:

За участие в държавния план-прием в VIII клас учениците, успешно завършили VII клас, подават до началника на регионалното управление на образованието следните документи:
1. заявление за участие в класиране по образец с подредени желания;
2. копие на свидетелство за завършено основно образование;
3. копие от служебна бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване и (служебна бележка от участието в национален или в областен кръг на олимпиади от календара на МОН по учебни предмети физика, химия и ООС или биология и ЗО – за учениците с високи резултати);
* Оригиналите се представят за сверяване.

Записване:

Класираните ученици се записват в VIII клас в гимназията, като подават следните документи:
1. заявление до директора;
2. оригинал на свидетелство за основно образование

Етапи на записване:

28-30.06.2017 г. – Записване на приетите ученици на първи етап на  класиране. (Ако ученикът не е приет по първо желание, може да подаде заявление за участие във второ класиране.)
05.07-07.07.2017 г. – Записване на приетите ученици на втори етап на  класиране.
18-19.07.2017 г. - Записване на приетите ученици на трети етап на  класиране. (Подаване на документи за участие в трети етап на класиране – 11-13.07.2017 г. За трети етап на класиране желанията на ученика могат да бъдат пренаредени.)
Попълването на незаетите места след трети етап на класиране се определя от директора на съответното училище

График на дейностите

 График на дейностите по приемането на ученици след завършен VII клас

1. Провеждане на тестове по:

  • български език и литература - 19.05.2017 г.
  • математика - 22.05.2017 г.

2. Обявяване на резултатите от тестовете -  до 5.06.2017 г.

3.Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити - от 12.06.2017 г. - 13.07.2017 г.

4. Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 11 от 28.03.2005 г.  Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема- от 16 - 22.06.2017 г.

5.Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране - до 27.06.2017 г.

6. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране - 28.06.2017 г. - 30.06.2017 г.

7. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране - до 04.07.2017 г.

8. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране. -  05 - 07.07.2017 г.

9. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране -  10.07.2017 г.

10. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране. - 11 - 13.07.2017 г.

11. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране - до 17.07.2017 г.

12. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. -  18 - 19.07.2017 г.

13. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.  -  21.07.2017 г.

14. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване  - определя се от директора -  до 04.09.2017 г.

15. Утвърждаване на осъществения държавен план прием. - до 11.09.2017 г.

Свали: График по дейностите, Брошура

Повече информация - на сайта на МОН!

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg