Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Свободни места за ученици

Свободни места за учебната 2019/2020 г. - VI клас

Свободни места по профили и паралелки:

VI а клас:

1 място 

Ред и условия за попълване на обявеното свободно място:

1.Документи за кандидатстване:

Заявление до директора (по образец);

Срок за подаване на документи: от 04.02.20202г. до 06.02.2020 г.

2. Ред и условия за участие в класирането:

Участие в класирането през учебната 2018/2019 г. за прием в V клас в ППМГ „Акад. Ив. Ценов“;

 При наличие на повече от един кандидат за мястото се провежда изпит (тест) върху учебния материал  по математика за V клас и VI клас (първи срок) на 07.02.2020 г. от 10:00 ч. 

Обявяване на резултатите на 07.02.2020 г.

3.Документи за записване:

Заявление до директора (по образец);
Удостоверение за преместване;

Свободни места за учебната 2019/2020 г.

Свободни места по профили и паралелки:

VIII в клас:

1 място - профил: „Природни науки", паралелка "Биология и ЗО и Химия и ООС  с английски език;

Ред и условия за попълване на обявените свободни места за втория срок на учебната 2019/2020 година, както следва:

1.Документи за кандидатстване:

Заявление до директора (по образец);
Копие на служебна бележка с резултатите от НВО - БЕЛ и НВО - математика за учебната 2018/2019 г.;
Копие на Свидетелство за основно образование;
Копие на ученическа книжка заверена вярно с оригинала.

Срок за подаване на документи: от 04.02.20202г. до 06.02.2020 г.

2.Класиране:

Балът се образува по следния начин:
       -> Удвоеният брой точки от НВО – БЕЛ + удвоеният брой точки от НВО - Математика + оценките по БЕЛ и Биология и ЗО от 7 клас от свидетелството за основно образование, превърнати в точки;

Кандидатът не трябва да има бал по-малък от минималния бал за тази паралелка  - 363 точки

При равен бал на кандидатите се взима средният успех за първия учебен срок на учебната 2019/2020 г.

Обявяване на резултатите на 07.02.2020 г. до 12:00 часа

3.Документи за записване:

Заявление до директора (по образец);
Удостоверение за преместване;

Свободни места за учебната 2019/2020 г.

Свободни места за учебната 2019 / 2020 г. по профили и паралелки:

Х г клас:

3 места - профил: „Икономическо развитие“, паралелка: География и икономика с английски език;

ХI г клас

6 места – профил: „Природоматематически“, паралелка: География и икономика с немски език;

Ред и условия за попълване на обявените свободни места за учебната 2019/2020 година, както следва:

1.Документи за кандидатстване:

Заявление до директора (по образец);
Ученическа книжка.

2.Класиране:

За X клас

годишната оценка по математика;
годишната оценка по първи чужд език;
годишната оценка по български език и литература;

За XI клас
годишните оценки по профилиращите предмети за съответния профил, указани в учебния план;

3.Документи за записване:

Заявление до директора (по образец);
Удостоверение за преместване;

Копие на училищен учебен план.
Копие на лично образователно дело на ученик в гимназиален етап.

 

Директорът със заповед определя условията и реда за провеждане на приравнителните изпити при необходимост.

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg