Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Свободни места за учебната 2020/2021 г.

Свободни места за учебната 2020 / 2021 г. по профили и паралелки:

ХI б клас:

2 места - профил  "Математически", паралелка:Математика и физика и астрономия с английски език;

ХI г клас:

3 места - профил: „Икономическо развитие“, паралелка: География и икономика с английски език;

Ред и условия за попълване на обявените свободни места за учебната 2020/2021 година, както следва:

1.Документи за кандидатстване:

Заявление до директора (по образец);
Ученическа книжка за завършен клас/удоетоверение за завършен първи гимназиален етап през учебната 2019/2020 г.

2. Срок за подаване на документите:

До 11.09. 2020 г. от 8:00 до 16:00 часа в канцеларията на гимназията.

3. Класиране на приетите ученици и издаване на служебни бележки за записване:

14.09.2020 г. по реда на чл . 17, ал. 10 от ПДУ, както следва:
3 .1. Класиране на учениците, подали документи , по низходящ ред на средния успех от изминалата учебна година;
3.2. В случай, когато двама или повече кандидати имат еднакъв успех,класирането се извършва по реда на чл. 17, ал. 10 от ПДУ.

4. Записване на класираните ученици в съответния клас със заповед на директора на основание Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в предучилищното и училищното образование

14 .09.2020 r. от 8:00 до 16:00 часа в канцеларията на гимназията.

5. Документи за записване:

Заявление до директора (по образец);
Удостоверение за преместване;
Копие на лично образователно дело на ученик в гимназиален етап (за учениците от VIII до ХII клас, заверено от училището, в което се е обучавал ученика през учебната 2019/2020 г.);

Копие на училищен учебен план, по който се е обучавал ученика;
Лична здравно-профилактична карта.

Директорът със заповед определя условията и реда за провеждане на приравнителните изпити при необходимост.

Заповед на директора за свободните места.

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg